Privacyverklaring

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door hetGDPRhuis. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij

Wij zijn hetGDPRhuis, een bedrijf die verenigingen, bedrijven en privé personen bijstaan bij vragen en wettelijke verplichtingen in kader van informatieveiligheid en gegevensbeveiliging.

Adres : 9340 Lede – Kluisberg 27
Telefoonnummer : 0497550690
Ondernemingsnummer : 0757.556.340

HetGDPRhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien hetGDPRhuis het noodzakelijk acht om zijn privacyverklaring te updaten, naar aanleiding van wetswijzigingen en/of wijzigingen in de werking, zullen we dit aankondigen op onze website en via de nieuwsbrief.

Type persoonsgegevens die wij verwerken

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit over de onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Klantgegevens

Bewaartermijn persoonsgegevens

Afhankelijk van de verwerking hanteert hetGDPRhuis concrete bewaartermijnen of wettelijke bewaartermijnen.

HetGDPRhuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de minimale bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

 • Klantgegevens: tot einde contract
 • Facturatiegegevens: wettelijke termijnen
 • Gegevens bij inschrijving nieuwsbrief en/of contactformulier: verwijdering bij uitschrijving

Doel en grondslag

HetGDPRhuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van onze diensten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Contactname om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten af te leveren

HetGDPRhuis baseert zijn verwerkingen op basis van deze grondslag :

 • Contactgegevens: Toestemming betrokkene (via webformulier)
 • Klantgegevens: Overeenkomst naar aanleiding van opdracht
 • Facturatiegegevens: Wettelijke verplichting

Anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

HetGDPRhuis heeft met zijn verwerkers een verwerkingsovereenkomst uitgewerkt waar de privacy en veiligheid van uw gegevens centraal staat.

HetGDPRhuis heeft een samenwerking met onderstaande verwerkers:

 

 • Webhosting
 • Boekhoudkantoor

HetGDPRhuis geeft uw gegevens niet door aan anderen tenzij hiervoor een wettelijke verplichting zou zijn.

Cookies

HetGDPRhuis maakt geen gebruik van cookies op zijn website.

Geautomatiseerde besluitvorming

HetGDPRhuis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hetGDPRhuis) tussen zit.

Jouw rechten

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons.

hetGDPRhuis
Kluisberg 27
9340 Lede
info@hetGDPRhuis.be 

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen. 

Ben je niet akkoord met ons antwoord, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, via deze link – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HetGDPRhuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetGDPRhuis.be