Algemene voorwaarden

HetGDPRhuis verbindt zich ertoe de opdrachten zoals omschreven in offerte  uit te voeren. De prestaties zullen geleverd worden volgens de regels der kunst en beantwoorden aan de hoogste professionele maatstaven. HetGDPRhuis beschikt over de nodige deskundigheid en ervaring om in de mate en onder de voorwaarden beschreven in deze overeenkomst, de opdracht (zie beschrijving offerte) uit te voeren.
De Partijen kunnen de Opdracht in onderling overleg herzien, met uitzondering van aanvragen drukwerk. In dat geval stellen Partijen een addendum op bij de Overeenkomst. Het addendum zal worden opgesteld in twee exemplaren, wordt gedateerd en ondertekend voor akkoord door beide partijen.

Draagwijdte van de overeenkomst

De Dienstverlener voert de Opdracht uit in alle onafhankelijkheid en naar eigen vermogen. Hij kiest de wijze waarop en de middelen waarmee hij de Diensten zal vervullen. Hij dient evenwel rekening te houden met de algemene beleidslijnen die hem door de Opdrachtgever werden meegedeeld.
De Dienstverlener kiest zelf zijn werktijden in het kader van de Overeenkomst, de Opdrachtgever kan hem geen beperking opleggen qua tijdschema en organisatie. De Dienstverlener zorgt evenwel voor voldoende beschikbaarheid voor een optimale uitvoering van de Diensten.
Tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener bestaat er geen hiërarchische verhouding, noch enige andere relatie dan deze beschreven in de Overeenkomst.
De Dienstverlener houdt als zelfstandige, de verantwoordelijkheid voor het naleven van de verplichtingen inzake sociale zekerheid en belastingen.

Betalingswijze

De betaling gebeurt binnen 30 dagen na het ontvangen van de factuur, door een storting op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
HetGDPRhuis verbindt zich ertoe een factuur op te maken op basis van de afgesproken prijs en vermeldt de nodige en correcte gegevens.
HetGDPRhuis verbindt zich ertoe in te staan voor zijn/haar wettelijke verplichtingen eigen aan zijn statuut (belastingen, statuut, sociale zekerheid, verzekering,…).

Rechten en plichten – Wettelijke verplichtingen

De Dienstverlener bevestigt te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen om haar Opdracht naar behoren uit te oefenen.
De Dienstverlener verklaart te voldoen aan de voorwaarden van de Belgische sociale en fiscale wetgeving.

Rechten en plichten – Overdracht

Geen van de rechten en plichten voortvloeiend uit deze Overeenkomst kunnen worden overgedragen aan een derde, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen.

Rechten en plichten – Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie die zij m.b.t. de andere partij verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst als vertrouwelijke informatie beschouwen.
Partijen zullen de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken in de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze vertrouwelijke informatie zal niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de andere partij, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

Rechten en plichten – Concurrentiebeding

Alle producten gemaakt in opdracht van de klant zijn eigendom van de klant, ook na het beëindigen van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De Dienstverlener is ten aanzien van de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid in de uitvoering van zijn Diensten. De Dienstverlener levert enkel advies, op basis van de verkregen informatie door de Opdrachtgever. Alle verantwoordelijkheden in kader van wettelijke verplichtingen berusten bij de Opdrachtgever.

Actieve contractsverlenging – Ondersteuningspaketten

HetGDPRShuis zal de klant jaarlijks contacteren om na te gaan of deze het ondersteuningspakket wenst verder te zetten.

Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee dagen en met uitzondering van drukwerk, die ingaat op de dag na de bevestiging van de opdracht.
De klant is gerechtigd de overeenkomst, met betrekking tot drukwerk, te annuleren voordat hetGDPRhuis met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Indiend e klant de opdracht annuleert en/of de gedrukte goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door hetGDPRhuis gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

Indien de opzegging, betekend door de klant, afloopt na de voorziene aanvang van de opdracht, betaalt deze aan HetGDPRhuis de vergoeding voor de opdracht, zoals voorzien in deze overeenkomst.
Indien de opzegging, betekend door hetGDPRhuis, afloopt na de voorziene aanvang van de opdracht, betaalt deze aan de organisatie een vergoeding voor de geleden schade. hetGDPRhuis verbindt zich ertoe zo snel als mogelijk de organisatie te verwittigen wanneer hij verhinderd is de opdracht uit te voeren op het afgesproken tijdstip.

Geschillenregeling

De partijen verbinden er zich toe ieder geschil met betrekking tot de Overeenkomst, door tussenkomst van een bemiddelaar op te lossen. Indien zij niet door partijen kunnen worden opgelost, zullen de geschillen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Dendermonde