Onze diensten

Privacyverklaring

Een hoge transparantie vormt de basis van de GDPR, het doel is personen controle en informatie te geven over de gegevens die worden verzameld, bijgehouden en verwerkt. Dit uit zich in een privacyverklaring die personen inlicht over hun rechten in verband met de verwerking, hoe gegevens worden verwerkt en waar,…

Beveiliging van gegevens

Het is belangrijk dat je passende organisatorische en technische maatregelen neemt ter bescherming van de gegevens. Tevens dienen deze maatregelen te zijn opgenomen in je verwerkingsregister.

Verwerkingsregister

Het verplichte verwerkingsregister bestaat uit een overzicht van alle datastromen, verwerkingsprocessen en beveiligingen van de persoonsgegevens binnen uw onderneming. Dit register dient steeds correct een volledig overzicht te geven van de verwerkingen binnen uw bedrijf.

Het register laat de Gegevensbeschermingsautoriteit toe om gerichte controles uit te voeren.  Het register zal u ook omgekeerd toelaten het bewijs te leveren dat u de reglementering inzake privacy respecteert, niet alleen tegenover de Gegevensbeschermingsautoriteit maar ook tegenover uw klanten, leveranciers,…

Rechten betrokkene

Onder de GDPR hebben personen diverse rechten zoals recht op inzage, recht op rectificatie,… Als organisatie moet je kunnen voldoen aan deze diverse rechten.

Datalek

Bij inbreuken op de beveiliging of datalekken is uw onderneming verplicht dit, bij bepaalde situaties, binnen de 72 uur te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan gaan over het verlies van een USB stick met klantenbestanden, maar evengoed over het hacken van uw computersysteem.

Bewustzijn

Maak jezelf en je medewerkers bewust van de noodzakelijke beveiliging en tevens van de mogelijke bedreigingen.